งานวิจัยประจำปี 2558

Published: 2023-05-18

ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน

Solar Hot Water System for the Community

ภาณุศักดิ์ มูลศรี, ปองพล รักการงาน, จุติพร อินทะนิน, กังสดาล สกุลพงษ์มาลี

การพัฒนาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของโคลานโดยวิธีการทางอนูพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์โคลาน

Development of DNA fingerprints of Whoa-Lan cattle by using microsatellite markers for native cattle conservation

ดำรงศักดิ์ อาลัย, มนัญญา ปริยวิชญภักดี, ธีระพล ศิรินฤมิตร, จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, สุดธิดา เหล่าเปี่ยม

องค์ประกอบทางเคมีของใบข่อยดำ

Chemical Constituents of the Leaves of Clerodendrum disparifolium Blume.

Sarinrut Chattiranan, Pisanu dangthakham, Samon Madia, ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์, พิษณุ แดงท่าข้าม, สมร มะเดื่อ

อุปกรณ์เสริมสำหรับรถบรรทุก เพื่อลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

The Front Truck Accessories for Reduce Drag force

ปรัชญา มุขดา, ช่วงชัย ชุปวา, พิเชฐ นิลดวงดี, อุทัย ผ่องรัศมี, ยุทธนา พลอยฉาย, อนุชา สายสร้อย

การศึกษาและอนุรักษ์บัวหลวงราชินี

Study and Conservation of Nelumbo nucifera (Gaertn.)

นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์, บุษราคัม สิงห์ชัย, ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส