งานวิจัยประจำปี 2560

Published: 2023-05-31

รูปแบบผู้นาการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์, เฉลียว บุรีภักดี, ภัทริยา สุวรรณบูรณ์, สมนึก ชูปานกลีบ

อิทธิพลของช่องเจ็ทพุ่งชนที่มีผลต่อสมรรถนะทางความร้อนในเครื่องสร้างอากาศร้อน

INFLUENCE OF IMPINGING SLOT JETS ON THERMAL PERFORMANCE IN AN AIR HEATER

ขวัญชัย หนาแน่น, ปวีณ สุขบรรเทิง, ยุทธนา พลอยฉาย, อุทัย ผ่องรัศมี, พิทักษ์ พร้อมไธสง, สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของจังหวัดเพชรบุรี

ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน, มยุรี วัดแก้ว, ป้อม กิมวังตะโก เชาว์ พันธ์น้อย

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จังหวัดเพชรบุรี

Development Tourism Routes among the Royal Coast at Phetchaburi Province

เยาวภา อินทเส, ณัฐประภา นุ่มเมือง, อรุณรัตน์ ชินวรณ์, กัลยา สมมาตย์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จังหวัดเพชรบุรี

Developing tourism product along Thai Gulf coast in Phetchaburi.

เยาวภา อินทเส, ณัฐประภา นุ่มเมือง, อรุณรัตน์ ชินวรณ์, กัลยา สมมาตย์

เครื่องสูบน้ำด้วยกำลังน้ำแบบลูกสูบ

Accessories Development for Drag Reduction of Pickup

ปรัชญา มุขดา, พิเชฐ นิลดวงดี, อนุชา สายสร้อย