งานวิจัยประจำปี 2561

Published: 2023-05-31

การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารและน้ำทิ้งจากชุมชนบริเวณปากแม่น้ำเพชรบุรี

The biogas production of food waste and water waste from Bang Ta Boon estuary, Phetchaburi Province

จุติพร อินทะนิน, กังสดาล สกุลพงษ์มาลี, ปองพล รักการงาน, ภาณุศักดิ์ มูลศรี, เจิมธง ปรารถนารักษ์, ชลีดล อินยาศรี, กชศร หัสโรค์

การอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้ความร้อนร่วมกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจากพลังงานชีวมวล

Solar drying systems combined with heat exchanger by Biomass energy

ปองพล รักการงาน, ชลีดล อินยาศรี, จุติพร อินทะนิน, เจิมธง ปรารถนารักษ์, กังสดาล สกุลพงษ์มาลี, Pongphol Rakkanrane, Chareedon Inyasri, Jutiporn Intanin, Chermthong Prattanarak, Kangsadan Sagulpongmalee