งานวิจัยประจำปี 2553

Published: 2023-03-28

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี

The Participation of Communities to Improve the Quality of Life in the Aging Population in Phetchaburi.

วันทนา กลิ่นงาม, ภมร พราหมณ์แก้ว, อภิรัตน์ อุดมทรัพย์, ฐิติมา สุวรรณชาติ, พนัส ชัยรัมย์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำกระตุ้นตัวเองเพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าในกังหันลม

Self-Excited Induction Generator for Development Generate Electricity of Wind Turbine

ยุทธนา พลอยฉาย, เจิมธง ปรารถนารักษ์, กังสดาล สกุลพงษ์มาลี, น้ำฝน คล้ายทอง, พรอริยา ฉิรินัง