งานวิจัยประจำปี 2552

Published: 2023-03-28

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปอาหารทะเล

Solar Energy Development and Transferring for Sea Foods Processing

สุขุม หลานไทย, สมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ์, รจนา รักการ, สุกัญญา แพงโสม, ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร

ผลการขับเคลื่อนและการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี

Results of the Encouragement and Practice of Sufficiency Economy Philosophy on the People of Petchaburi

ภมร พราหมณ์แก้ว, จุฬาพร ศรีรังสรรค์, ฐิติมา สุวรรณชาติ, ภาคย์ พราหมณ์แก้ว, พนัส ชัยรัมย์, รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, Bhamorn Pramkaeo , Juraporn Srirangsarn , Thitima Suwanachat, Bhark Pramkaeo,Panas Chairam and Rattawan Thephasadin Na Ayuthaya