งานวิจัยประจำปี 2559

Published: 2023-05-18

เครื่องสูบน้ำพลังงานความร้อนจากรังสีอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวล

A solar thermal water pump combined with biomass energy

กังสดาล สกุลพงษ์มาลี, ภาณุศักดิ์ มูลศรี, ปองพล รักการงาน, จุติพร อินทะนิน, Kangsadan Sagulpongmalee, Panusak moonsri, Pongphol Rakkanrane, Jutiporn Intanin.

การพัฒนาอุปกรณ์เสริมเพื่อการลดแรงต้านของรถกระบะ

Accessories Development for Drag Reduction of Pickup

ปรัชญา มุขดา, พิเชฐ นิลดวงดี, อุทัย ผ่องรัศมี, อนุชา สายสร้อย