งานวิจัยประจำปี 2555

Published: 2023-05-01

อุปกรณ์เสริมด้านอากาศพลศาสตร์ของรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อประหยัดเชื้อเพลิง

An Aerodynamics Accessories of Truck for Fuel Saving

พิเชฐ นิลดวงดี, ปรัชญา มุขดา, อุทัย ผ่องรัศมี, ยุทธนา พลอยฉาย, อนุชา สายสร้อย